Navigatie voor watersport & beroepsvaart
robuuste, energiezuinige refurbished laptops
[Start] [Omhoog]
 

    Ga naar de:
  WEBWINKEL:
LAPTOPNAVIGATIE + boordcomputers + kaarten + navigatie-programma's en PC's

   WEBSITE:
HOME (Start)
(+lgemeen overzicht & downloads)

 ALGEMEEN:
Downloads
FAQ's _ Vragen
Weer & Nieuws

BESTELWIJZE

Gratis Adverteren

Wapenboeken

Even lachen?

  

Disclaimer, Leveringsvoorwaarden en Privacy Policy

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden.

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van  ASI (Alberts Specials International) / B-Bit Computers

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites verkregen is.
ASI / B-Bit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. ASI / B-Bit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van B-Bit.nl opgenomen informatie en tarieven.
Hoewel ASI / B-Bit alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ASI / B-Bit niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door ASI / B-Bit worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel ASI / B-Bit uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ASI / B-Bit worden onderhouden wordt afgewezen.
 

 

Leveringsvoorwaarden

Attentie: Op producten met actieprijzen en ingeruilde producten worden NIET teruggenomen of ingeruild.

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘ASI / B-Bit’ en een Wederpartij waarop ASI / B-Bit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ASI / B-Bit, voor de uitvoering waarvan door ASI / B-Bit derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ASI / B-Bit en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ASI / B-Bit en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien ASI / B-Bit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ASI / B-Bit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van ASI / B-Bit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 ASI / B-Bit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ASI / B-Bit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ASI / B-Bit anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ASI / B-Bit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen ASI / B-Bit en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij ASI / B-Bit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ASI / B-Bit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien ASI / B-Bit gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ASI / B-Bit ter beschikking heeft gesteld.
4. Levering geschiedt af bedrijf van ASI / B-Bit. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ASI / B-Bit gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
5. ASI / B-Bit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. ASI / B-Bit is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ASI / B-Bit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ASI / B-Bit zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ASI / B-Bit gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ASI / B-Bit bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ASI / B-Bit op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ASI / B-Bit een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ASI / B-Bit gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ASI / B-Bit daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien ASI / B-Bit met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is ASI / B-Bit niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ASI / B-Bit alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ASI / B-Bit rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. ASI / B-Bit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst ASI / B-Bit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ASI / B-Bit kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ASI / B-Bit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is ASI / B-Bit bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ASI / B-Bit kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ASI / B-Bit op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ASI / B-Bit de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien ASI / B-Bit tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is ASI / B-Bit gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ASI / B-Bit gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ASI / B-Bit, zal ASI / B-Bit in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ASI / B-Bit extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ASI / B-Bit anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ASI / B-Bit vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ASI / B-Bit op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. ASI / B-Bit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ASI / B-Bit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASI / B-Bit niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ASI / B-Bit of van derden daaronder begrepen. ASI / B-Bit heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ASI / B-Bit zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. ASI / B-Bit kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel ASI / B-Bit ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASI / B-Bit gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ASI / B-Bit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ASI / B-Bit aangegeven. ASI / B-Bit is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. ASI / B-Bit heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. ASI / B-Bit kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ASI / B-Bit kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ASI / B-Bit verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ASI / B-Bit echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ASI / B-Bit in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ASI / B-Bit totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met ASI / B-Bit gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door ASI / B-Bit geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ASI / B-Bit veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om ASI / B-Bit daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ASI / B-Bit ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ASI / B-Bit gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens ASI / B-Bit bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval ASI / B-Bit zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ASI / B-Bit en door ASI / B-Bit aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASI / B-Bit zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door ASI / B-Bit te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ASI / B-Bit kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ASI / B-Bit verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ASI / B-Bit, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ASI / B-Bit geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ASI / B-Bit te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ASI / B-Bit te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ASI / B-Bit in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient ASI / B-Bit in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ASI / B-Bit de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van ASI / B-Bit, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan ASI / B-Bit te retourneren en de eigendom daarover aan ASI / B-Bit te verschaffen, tenzij ASI / B-Bit anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ASI / B-Bit daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ASI / B-Bit en de door ASI / B-Bit bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

11. Boeken, software w.o. met name navigatieprogramma's, kaarten e.d., cd's en video's worden niet teruggenomen.

artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien ASI / B-Bit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ASI / B-Bit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ASI / B-Bit is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien ASI / B-Bit aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ASI / B-Bit beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van ASI / B-Bit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. ASI / B-Bit is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ASI / B-Bit aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ASI / B-Bit toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. ASI / B-Bit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASI / B-Bit of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart ASI / B-Bit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ASI / B-Bit toerekenbaar is.
2. Indien ASI / B-Bit uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ASI / B-Bit zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ASI / B-Bit, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ASI / B-Bit en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. ASI / B-Bit behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ASI / B-Bit heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ASI / B-Bit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van ASI / B-Bit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ASI / B-Bit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ASI / B-Bit.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Tekst en typefouten voorbehouden

ASI / B-Bit - Online privacybeleid

Deze website wordt beheerd door ASI / B-Bit in Nederland. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het ASI / B-Bit privacybeleid, zoals dat hieronder uiteen wordt gezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.
Verzameling van Persoonlijke informatie
Wanneer u bepaalde activiteiten uitvoert op deze website, zoals producten bestellen of software downloaden, vraagt ASI / B-Bit u mogelijk bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. Er is voor u geen enkele verplichting aan deze activiteiten mee te doen. Als u echter besluit aan deze activiteiten mee te doen, kan ASI / B-Bit u vragen persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres en andere persoonlijke informatie over uw identiteit. Wanneer u producten bestelt op de website, wordt u mogelijk om een creditcard-nummer gevraagd.
ASI / B-Bit verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u bijvoorbeeld een product bestelt, wordt de informatie gebruikt om uw licentie en eventuele rechten op technische ondersteuning, upgrade-kortingen en andere voordelen te registreren. Mogelijk worden deze aan geregistreerde gebruikers verstrekt. ASI / B-Bit gebruikt de informatie die u verstrekt ook om u op de hoogte te houden van product-upgrades, speciale aanbiedingen en andere ASI / B-Bit-producten en diensten.
ASI / B-Bit ziet in dat het belangrijk is dat er op verantwoorde wijze gebruik wordt gemaakt van deze informatie en hecht er veel waarde aan dat dat gebeurt. Als u niet wilt dat de informatie die u verstrekt aan ASI / B-Bit, wordt gebruikt om u te informeren over andere producten en speciale aanbiedingen van ASI / B-Bit en u geeft dat door wanneer u de informatie aan ASI / B-Bit verstrekt, houdt ASI / B-Bit daar rekening mee. Voorts kan ASI / B-Bit bepaalde informatie aan een select aantal andere bedrijven of organisaties doorgeven, omdat wij denken dat die bedrijven of organisaties misschien producten of diensten aan te bieden hebben die voor u van belang kunnen zijn. Als u niet wilt dat ASI / B-Bit de informatie die u verstrekt doorgeeft aan andere bedrijven, laat u dat weten wanneer u uw informatie aan ASI / B-Bit verstrekt. ASI / B-Bit houdt dan rekening met uw wensen. U zult begrijpen en ermee in stemmen dat om een activiteit (bijvoorbeeld, het bestellen van een product) te voltooien en de ermee verband houdende bestanden bij te werken, ASI / B-Bit en haar zustermaatschappijen, afdelingen en vertrouwde leveranciers de persoonlijke informatie die u aan ASI / B-Bit verstrekt ten behoeve van een bepaalde activiteit mogelijk moeten overzenden, opslaan en verwerken in één van de landen waar uw bedrijven kantoor houden, inclusief zonder beperking, de Verenigde Staten. Uw persoonlijke informatie zal niet voor enig ander doel buiten de Europese Gemeenschap worden verzonden, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
Het gebruik van cookies
Wanneer u B-Bit.nl bezoekt, kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren gebruiken wij soms "cookies" om uw bezoek bij te houden. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door de webserver wordt overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart: uw wachtwoorden, uw aankopen en voorkeuren worden erin vastgelegd. Een cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.
De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, zullen waarschijnlijk geen toegang krijgen tot dergelijke webpagina's.) ASI / B-Bit gebruikt weliswaar soms cookies om uw bezoek aan B-Bit.nl bij te houden en onze webservers leggen automatisch het IP/Internet-adres van uw computer vast, maar deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit en u blijft anoniem, tenzij u ASI / B-Bit op andere wijze persoonlijke informatie hebt verstrekt.
U kunt uw persoonlijke informatie bijwerken door ons hierover een e-mail te zenden: info@b-bit.nl

Houd rekening met het feit dat ASI / B-Bit niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van niet-ASI / B-Bit-websites waarnaar een koppeling bestaat op een willekeurige ASI / B-Bit-website.

 

 

Bezoekersteller